|  Login
  
Yenilgi
Yani bunalımdan çıkıştagerekli unsurlardan biridir. Bur da bir önemli nokta var: Biliyoruz ki bugünkübunalımın gerek dünden gerek bugünden gelen bazı objektif nedenleri...

İnsan
Herkes,doğal olmayan; kızgınlık, sükunet, sevinç, üzüntü, yorgunluk v.b. bir .okdurumu yaşamıştır. Bazen bu ‘durum’ları ‘gerçeğimizin’ dışa vu...

Gençlik
Gençler ne istiyor, nebekliyoruz? Bu yeterince belli değil! Sadece buda değil, herkes bir şeyleristiyor. ‘Yani kendi aramızda da birlik yok. Baba bir şey istiyor, ana başka bir şey, ke...

Direnmek ve Davranmak
Son 15 yıldabir kısır döngü yaşıyoruz. Daha davranmaya fırsat bulmadan yeniden direnmeyemecbur oluyoruz. Aslında bu durum ta başından beri böyle herhalde. 1922-23lerden sonra arada bir ...

Ortadoğu
Bir adım daha atarsak orta-doğu Kürt işçilerini de yakından ilgilendirir. Yalnız ulusal önderliği ele geçirmek ve gerçekleştirmek bakımından ve sınıf çıkarlarının...

Hukuk ve Duygular
Sakine’nin itibar iadesi ne anlama geliyor? Her şeyden önce Küçük’ün kardeşinin bizim ’ulu önderimizin’ aklanması anlamına geliyor. Ve Yal&ccedi...

Tıkanıklığı aşmak (1980)
Bugün varsayımlarının doğru olup olmadığı, doğru ise ne yapmak gerektiğini saptamak amacıyla biraraya gelebilirler (böyle bir birlik ideolojik, politik veya sosyalist bir birlik olmaz; ancak...

Muhaceratta KürtKızları
BuradakiKürtlerin genel olarak kadınlara özel olarak kız çocuklarına ve cinselliğebakışının ne olduğu ve aslında bu konudaki bilimsel ve ilerici tutumun neolması gerektiği konusunda, ...

Kavramlar
Geri bir toplumun geri kültür ortamından, günümüz insanı uygarlığının enolmazsa bile, enden bir önceki aşamasına düşüveren insanın ne tür reaksiyonlarg&oum...

Klavye Sorunu
Kalıcı vegüçlü ulusal kurumlar oluşturamamış diğer uluslar gibi Kürtler de (büyükolasılıkla artacak olan) bir standart sorunuyla karşı karşıya dırlar . İlginçola...

   «   [1]  2  3  »      
  
16

Birkaçyıldan beri uluslararası, bölgesel ve ulusal düzeyde hızlı ve önemlideğişiklikler olmaktadır.(1) Özellikle bölgesel gelişmeler oldukça önemliolaylara gebedir. Bu gelişmeler rastlantısal değil, birbirinden kopuk değil,zincirleme reaksiyonların birer halkasıdırlar.(2) Bölgede artan gerilim vedeğişen güç dengeleri yeni ve şiddetli mücadelelere yol açacak niteliktedir.Kısacası oluşan yeni güç dengeleri bir istikrarın değil, daha büyük biriktidarsızlığın başlangıcı olacaklardır. Bölgedeki değişikler yakın çevrelerdede değişikliklere yol açmıştır. Bir yandan uluslar arası, öte yandan bölgeselgelişmelerin de etkisiyle çevredeki iç sorunlar derinleşmektedir.(3)

Bu sorunlar en azından.. için- en iyi ihtimalle bir ara dönemin ertesinde-güçlü bir sarsıntıya yol açacaktır. Nasıl sonuçlanacağı şimdidenkestirilemeyecek böyle bir gelişmenin olup olmayacağı, olacaksa ne zamanolacağı kestirilemez. Ama şu bellidir ki, bugün öyle bir ihtimal güçlü olarakvardır ve henüz gelişmenin doğrultusu şekillenmemiştir. Bu doğrultu başkafaktörlerle birlikte muhalefetlerin durumuna ve tavrına da bağlı olarak şekillenecektir.Bu güncel gelişmeler ortaya güncel sorunlar çıkarmaktadır.(4)

Bu gelişmelerin de etkisiyle ulusal düzeyde de bazı yeni durumlar ortayaçıkmıştır.(5) Bunların hemen tümü olumsuz durumlardır. Bir yandan artan baskıve zorbalıkların da etkisiyle yılgınlık ve karamsarlık eğilimleri ortayaçıkarken öte yandan ulusal bilinçte gelişmeler gözlenmektedir. Ulusal muhalefetgelişip yaygınlaşmakla birlikte iç çatışmalar ve örgütsüzlük potansiyelinkullanılmasına engel olduğu gibi, dağılmasına ve gerilemesine de nedenolmaktadır.

Şunu belirtmek gerekir ki tüm bu olumsuzluklara rağmen, geçmiş dönemlerlekıyaslanmayacak ölçüde hızlı bir ulusal ve sınıfsal bilinç gelişmektedir.Ulusal demokratik muhalefetin durumu ise hiç de iç açıcı değildir. O da yoğunbaskı ve tehditlerle yüz yüzedir. Sindirilmeye, susturulmaya, geriletilipdağıtılmaya çalışılmaktadır. Öte yandan da birbirini yemekle, kendi kendinibitirmekle meşguldür. Muhalefetin bunlardan daha önemli sorunları vardır.

Bu güncel gelişmelerle daha da yoğunlaşarak açığa çıkan, eskiden de var olan,çözülmesi böyle dursun, henüz açıklıkla tanımlanamamış, bilince bileçıkarılamamış çok yönlü, köklü, uzun vadede çözülebilecek, ancak çözülmedikçehiçbir kalıcı başarının elde edilemeyeceği türden temel sorunlar. Muhalefetbirçok bakımdan tıkanmıştır.(6) Bu tıkanıklık temel sorundur ve aşılması temelgörevdir.
Bugünkü halde ve bugünkü halleriyle halkı nihai kurtuluşa götürecek devrimciteoriyle teçhizatlanmış, halka öncülük edebilecek, somut çözümlemelere dayalı belirginbir politikaya sahip, sınıf mücadelelerinin gereklerine göre oluşturulmuş birhareket yoktur.(7)

Bir dizi bölünme, dağılma ve çözülme eğilimleri ortaya çıkmıştır. Bunun sonucugiderek yaygınlaşan bağımsızlık oluşuyor. Bağımsızlık heterojen, örgütsüz,bünyesinde değişik eğilimler barındıran farklı kökenli grupçuklardır. Birölçüde sorunun farkına varmış olmalarının sonucu, örgütsüzlüğün ve çaresizliğinde etkisiyle derin sıkıntılar içindedir. Sorunları çözdüklerini sananlarıngüçsüzlüklerini örtmek umuduyla yaptıkları baskıların etkisi, halkın arayış veçözümsüzlüğü ile de birleşince sorumluluk duyan herkes sıkıntıyasürüklenmektedir. Büyük çoğunluğu arayış ve beklenti içinde bocalayanbağımsızlar sınıf mücadelelerinin dışına itilmektedirler, buna zorlanmamaktadırlar.

Başlangıçta temel sorunların rahatsızlığı ile ortaya çıkan bağımsızlık anlamdeğiştirmektedir. Giderek mücadeleden yan çizme eğilimlerinin kılıfı halinegetirilmektedir. Bugün bir bütün olarak ulusal demokratik hareket, bir yandantemel sorunlarla, öte yandan güncel sorunlarla yüz yüzedir. Bu sorunlarınçözümünü sağlamak durumundadır. Biri diğerinden koparılmayacak bu görevler, biryandan güncel sorunların doğurduğu güncel görevler yerine getirilirken, öteyandan temek sorunların çözümü için çalışmakla yerine getirilebilir. Oysa bugünböyle bir çalışmayı yapacak bu temelde oluşmuş bir ulusal demokratik birlikyoktur (bu amaçla oluşmuş ya da temel sorunların varlığını kabul eden birbirlik yoktur).

Bu durumda herkes gücü ve olanakları ölçüsünde böyle bir beraberlik içinçalışmalıdır (bir yandan durumuna göre sorunu çözmeye çalışırken, öte yandandiğerlerinin de katılmasını sağlamaya çalışmak). Bunun sağlanması büyükyararlar sağlayacaktır. Öyle görünüyor ki bu kısa sürede sağlanamayacaktır.
O zaman bu iki görevi bütünleştirebilenler, bunu yapmak, bütünleştiremeyenlerbunlardan birini hiç olmazsa bir ucundan tutmak zorundadırlar (bu mümkündüryeter ki ne yaptığını ve ne yapmadığını bilsin, belki de bütünsel birberaberlik için bundan başka yol yoktur).

Bu sorunları çözdüklerini öne sürenlerin böyle bir şeyi düşünmedikleriortadadır. Her ne kadar uygulamaları yalanlıyorsa da, onlar burunlarınındoğrultusunda yürümeye kararlıdırlar. Bu sorunların çözümü doğrultusundamuhalefetlerin dinamik davranması (beklenenin tersine) gerçekleşmemiştir.Muhalifler bazı sorunların olduğunu kabul etmekle beraber, hep sosyalistoldukları varsayımından yola çıkıyorlar.
Bu koşullar altında herkese bazı görevler düşmektedir. Önce ortada sorungörmeyenler bir yana bırakılabilir. Geri kalanlar da esas itibariyle ikiyeayrılabilir. Bunlar sorunu sadece dışlarında görenler ve eksikliklerikendilerinde de görenler (muhalefetler ve bağımsızların bir bölümü). Busonuncuların cevaplamaları gereken ilk soru sorunların çözümü için çabagösterebilecek durumda olup olmadıklarıdır. Bu durumda henüz temel eksiklikleriolanların en kısa zamanda gidermeye çalışmaları gerekir. Ötekiler ise busorunların çözümü veya çözümüne katkı amacıyla güçlerini birleştirebilirler.
Daha gelişkin birlik olanakları ortaya çıkana dek geçici ve kısmi birlikleroluşturulabilir, bu sorunlardan birinin en azından bir yönüyle uğraşabilirler.

Bugün ana hatları ile iki sorun yada iki grup sorun olduğu söylenebilir.Birinci grup sorunlar temel sorunlardır ve sonuç itibariyle mevcut tıkanıklığınaşılması için çözülmesi gereken sorunlardır.

Bu tıkanıklığın aşılabilmesi her şeyden önce anlaşılmasına bağlıdır. Bu ancakgeniş kapsamlı, uzun vadeli ve kollektif bir teorik çalışma ile sağlanabilir.Böyle bir çalışmanın koşulları vardır (bu güç koşullarda bile bu sağlanabilir).

Böyle bir çalışmanın temel amacı bu çalışmaya katılacakların dönüşümü olamaz.Kişisel dönüşümün sağlanmasına yardımcı olması amacıyla düzenlenecek bir teorikçalışmayla, mevcut tıkanıklığın anlaşılması amacıyla düzenlenecek bir teorikçalışma (ortak yönleri ve bağları olmakla birlikte) farklı şeylerdir. Bu amaçlabir araya gelen kişiler dışsal bir görevle bir araya gelecekleri için kişiseldeğişme ve gelişmeler bu çalışmaya bağlı olarak ikinci plana itilmiş olur. Bunedenle böyle bir çalışmaya, ancak kişilik sorunlarını asgari ölçüde çözümeulaştırmış, esas itibariyle dışa yönelecek kişiler katılabilir.
Böyle bir çalışmanın olabildiğince kısa sürede sonuçlanması ve verimli olması,herkesin dikkatini esas olarak buna toplamasına bağlıdır. Yani kişilerinkişilik sorunları veya kişisel sorunları ile kesintiye uğramamasına bağlıdır.Sonuç olarak böyle bir çalışmanın başarıya ulaşabilmesi için öncelikle ilketapta kişilik sorunlarını asgari ölçüde çözmüş, ilişkilerini kontroledebilecek, istediği gibi düzenleyebilecek ve bunun gerekli olduğuna inanankişilere dayanması gerekir. Doğal olarak bunun için kişilerin birbirlerine veböyle bir çalışmanın başarılı olacağına güvenmeleri de gerekir. Böyle bir birlikkısmi ve geçici olacaktır. Ama buradan kesinlikle güvensizlik de olsa, hattabaşta yürüyemeyeceği belli bir birlik olduğu çıkmaz. Baştan birlikteyürüyemeyeceğini, birlikte çalışamayacağını düşünen kişilerin bir arayagelmesini istemek geleneksel politika anlayışından geldiği gibi bunu yenidenüretmeye yarar.

Öte yandan bu çalışma verili koşullarda yapılmak zorunda. Oysa ortam koşullarınağırlığı bir yana (ki bunun da göz önüne alınması gerekir) yeni gelişmelere degebedir. Gelişmelerin nasıl olacağı büyük ölçüde dışsal faktörlere bağlıdır.Etkide bulunabilecek duruma dek uyarlanmak zorunludur.

Bazı durumlarda bu çalışmadan hepten vazgeçmek veya ertelemek gerekebilir(belirtmek gerekir ki güncel sorunların kalıcı çözümleri temel sorunun çözümünebağlıdır. Ancak bunlar bu yönde bir çalışmayı olanaksız kılabilir). Bunubugünden göz önüne alarak hangi durumlarda nasıl davranılacağını belirlemekgerekir. Böyle bir duruma hazırlanmak ve söz konusu olup olmadığına hüküm etmekiçin de karar mekanizması gerekir.
Kısacası; bir yandan araştırmayı ve onun gerektirdiği hazırlıkları yaparken,öte yandan olası durumlara hazırlık yapacak, bunlarla birlikte kalanlarıneğitimine ve gelişimine yardımcı olacak bir beraberlik olanaklı ve gereklidir.Bundan daha geniş kapsamlı bir beraberlik bugün olanaklı değildir.

1-   Bağımsızlar bir siyaset halinegelemezler

2-   Şimdiden bir siyaset oluşturmaya kararveremezler (Bağımsızlar sosyalist değil, sosyalist olmaya çalışan, yurtseverdemokrat kişilerdir.

Bugün öncübirlikler oluşturamazlar). Birincisi açıktır. Ikincisi tartışılabilir.Bağımsızların yargıları genellikle deney ve gözlemlerine dayalıdır. Bu yargılarteorik dayanaklarına oturmamıştır. Bunlara çok fazla inansalar bile bunlarhenüz birer hipotezdir ve test edilmeleri (teorik bakımdan) gerekir. Oysa birsiyaset olmaya karar verirlerse bu hipotezlerini kesin gerçekleşmiş gibigördükleri anlamına gelir (eğer böyle olsa bile bunun yetmeyeceği, bunun asgarikoşul olduğu açıktır).

Bugün varsayımlarının doğru olup olmadığı, doğru ise ne yapmak gerektiğinisaptamak amacıyla biraraya gelebilirler (böyle bir birlik ideolojik, politikveya sosyalist bir birlik olmaz; ancak sınırlı, geçici, yurtsever birdemokratik birlik olur). Böyle bir beraberlik daha geniş kapsamlı bir beraberliğedayanak da olabilir doğal olarak.
Bir araştırma birliğinin esas görevi mevcut tıkanıklığın teorik izahıdır.Bununla birlikte varılacak sonuçların yansıtılması için gerekli hazırlıklarıyapması da gerekir. Böylece sorunun varlığının ispatı (bugüne kadar bir tıkanmaolduğu söylenmişse de bu somut görünümleri ile açıklıkla ortaya konulmuşdeğildir), bu tıkanıklığa yolaçan sorun ya da sorunların tanımı ve çözümyollarının önerilebilmesi, bu sonuçları tartışmaya açabilmek için veuygulayabilecek duruma gelmek için gerekli hazırlıkların yapılması araştırmabirliğinin görevlerini oluşturur

(1-    sorunun anlaşılması 2- anlatılabilmesi3- uygulanabilmesi, bu sıralama öncelik sırasıdır, uygulama sırası da olabilir.Ancak; o zaman uzun süre alır ve bazı sonuçlara varılsa bile uygulanmasıgüçleşir).

Bunun için1- Gerekli genel bilgilerin edinilmesi ve 2- Somut bilgilerin edinilmesigerekir. Aslında bu tıkanıklığın iyice anlaşılabilmesi toplumsal yapı ve tariharaştırması ile mümkündür. Ancak bu iki konuda da ayrıntılı çözümlemeler, genişkapsamlı ve uzun vadeli bir çabayı gerektirir (Bunu yapmaya Bağımsızların gücüyetmez). Dolayısıyla (eksiklikleri unutmaksızın) ideoloji konusu vesiyasetlerin incelenmesiyle (şimdilik) yetinilebilir.

Önceliklesiyasetlerin incelenmesi biryandan istenilen türden bir siyasetin olmadığıhipotezini test etmeye yarayacağı gibi, sorunun somut görünümlerini ortayakoyabilir (siyasetlerin ortaya çıkışından günümüze dek geçirdikleri evreler,değişimleri ve mevcut durumları). Öte yandan, bu siyasetler belli bir ilgialanı ile incelenmelidir. Böylelikle incelenen siyasetin tüm bakımlardandeğerlendirilmesi yerine bir veya birkaç bakımdan değerlendirilmesi (kişinindeğerlendirmesi) sağlanarak olanaklı hale gelebileceği gibi, kişiyi belli biralanda çalışmaya ve birikim sağlanmasını da sağlar (hangi hareketlerle nelerdefarklılıklar olduğu henüz açığa çıkmamıştır, açıklığa kavuşturulması gerekir,bu da ancak böyle bir çalışmayla sağlanabilir).

Böyle biryol izlemek zorunludur, çünkü bir kişinin sorunun teorik yanını her bakımdangörünümlerini vs. ortaya koyabilmesi (hiç olmazsa bugünkü koşullarda)olanaksızdır. Kısacası Araştırma Birliği aynı şeyleri yapanların birarayagelmesi ya da birden fazla kişinin aynı şeyi birlikte yapması değil, sorununherbiri bir yanına yönelen kişilerin işbölümü ve işbirliğidir.
Böyle bir beraberlik, ancak iletişimi sağlayacak, çalışmayı yönlendirecek vegerekli kararları alabilecek bir mekanizmayla verimli olabilir.

Öte yandan hazırlıkları yapmak için de böyle bir mekanizma gereklidir. Aksitakdirde hepsi lafta kalır.

Bu birliğin demokratikliğinin ölçüsü yaygınlığı, sayısal çokluğu, zor kullanıpkullanmaması değildir. Devrimci zor karşı devrimcileri hedef aldığı ölçüdegeçerlidir. Yurtsever demokrat kişi ve gruplara yönelmiş zor, devrimci zordeğildir. Devrimciler bu konuda ancak kendilerini savunmak amacıyla zorabaşvurabilirler.

Devrimcimücadele herşeyden önce kitlelerin geniş katılımını amaçlar (toplumsal yaşamınher alanına aktif katılımlarını amaçlar) zor bu amaca bağlı olarak değerlenir.Kişisel bile olsa kitlelerin mücadeleye katılmasını önleyen, onları politikadışına iten her davranış objektif olarak karşı devrime hizmet eder, kollektifolsa bile.

Bu konudadevrimci ilke “ideolojik mücadele, politik dostluk” ilkesidir. Gericiliğe karşımücadelede de ideolojik mücadele büyük ölçüde ihmal edilmiştir. Devrimci zorancak diğer mücadele biçimleriyle birleşince verimli olabilir.
Ilke olarak devrimci zorun bu koşullarda ve burada gerekli olduğu söylenebilir.
Yurtsever demokrat tüm güçlerin ittifakı için çaba harcamak herkesin görevidir.Bu temelde ittifaklar yapılabilir ve oluşması için çaba gösterilebilir. Ya daböyle ittifaklara kendini sürdürerek katılınabilir.

Maoculuk konusu ayrıca tartışılabilir. Ancak gerek uluslararası gereksebölgesel konularda da bu sorun önemlidir.

Direnme temelinde demokratik bir birlik için de bazı asgari nitelikler gerekir.Bunlar; kararlılık, ciddiyet, disiplin ve ilişkileri kontrol edilebilir durumdaolmasıdır.

Böyle birberaberlik bir yandan kendi amacını sağlamaya çalışırken, öte yandan temelsorunların çözümünü (buna tabi kılarak) sağlamaya çalışmak, bu doğrultuda çabagösterenlere destek olmak zorundadır.

Kollektiflik,işbölümü vb. burda da geçerlidir. Sürekliliğin ve verimliliğin sağlanabilmesi,gerekli düzenlemeleri yapacak, durumu tesbit edip gerekli kararları alacak,uygulayabilecek bir mekanizmanın varlığına bağlıdır.

Sağlanacakişbölümü baştan bu durumu da göz önüne almalıdır. Gerek ilgi alanları gereksesiyasetlerin seçimi buna göre belirlenmelidir.

Böyle birmekanizma araştırma sürecinde dışsal görevlerin hangilerinin ne oranda yerinegetirilebileceğini saptayıp bu doğrultuda gerekli düzenlemeleri de yapabilir.Genel olarak şu söylenebilir; sayılan durumlar veya bunların güçlü belirtileriortaya çıkmadıkça temel görev araştırmadır. Dışsal görevler bunu bütünleyecekve aksatmayacak bir şekilde düzenlenir.

Demokratikmerkeziyetçilik ilkesi merkezi yanı ağır basarak işleyebilir. Belirlenençerçeve içinde kalan kararlara (eleştiri hakkı saklı kalmak kaydıyla) uymaklasağlanabilir.

Bağımsızlar;muhtemel gelişmeleri de hesaba katan ve buna hazırlanan bir araştırma birliğikurabilirler. Öyle görünüyor ki bunun için kısa süreli bir ön teorik çalışma dagerekir. Bununla belli bir netlik kazanabilirler. Ancak buna gerek kalmadanberaber davranmaya karar verebilirlerse bu onlar açısından daha iyi olacaktır.

Konularınbölüştürülmesi, ilgi alanlarının belirlenmesi ve ilişkilerin düzenlenmesi kararmekanizmalarınca sağlanabilir.

Kalanlarınözgür iradeleriyle seçimlerine olanak tanımak ve bu konuda destek olmakkaydıyla sorunlarının çözümüne olabildiğince gelişimlerini köreltmeyecek tarzdayardımcı olmak bunların görevidir.

BaşkaBağımsızlarla da benzer ilişkiler kurabilirler. Bunları nasıl düzenleneceği dekarar mekanizmasına kalır.

(1)Pakistan, Misir, Iran, Afganistan, Irak, Suriye, Israil vs.
(2)Emperyalizm Uzakdogu’daki yenilgisi ve enerji krizi sonucu Ortadogu’yayükleniyor, Ortadogu giderek artan ölçüde antiemperyalist mücadelenin odaknoktasi haline geliyor.
(3)Dört çevre bölgede de bu sözkonusudur, yönetimler sallanmakta, istikrarbozulmakta ve bir iç çatismaya dogru gelisme gözlenmektedir; kimisi ekonomikaçmazlarda, kimisi politik sorunlarla boguluyor, kimisi de dis iliskilerindetikanmis durumda.
(4)Ergeç bir patlama beklemek gerekir, olaylar bu dogrultuda gelisiyor
(5)Olumlu ve olumsuz durumlar diye iki kisimda incelenmelidir.
(6)Ideolojik, politik, teorik, örgütsel bakimlardan. Ekseninde ideolojiktikaniklik
(7)Böyle bir hareket ülkelere göre olusmak zorundadir. Burda da bunu savunanlarsözkonusudur.

Posted in: Tirki

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Name (required)

Email (not required)

Website

CAPTCHA image
Enter the code shown above:

  
12 Eylül
Mücadele edilen güç, yalnız gaddar, zorlu ve zalim değil, bir o kadar da güçlü kurnaz, bilgili ve tepeden tırnağa örgütlü bir güçtür. ...

Tıkanıklığı aşmak (1980)
Bugün varsayımlarının doğru olup olmadığı, doğru ise ne yapmak gerektiğini saptamak amacıyla biraraya gelebilirler (böyle bir birlik ideolojik, politik veya sosyalist bir birlik olmaz; ancak...

Hukuk ve Duygular
Sakine’nin itibar iadesi ne anlama geliyor? Her şeyden önce Küçük’ün kardeşinin bizim ’ulu önderimizin’ aklanması anlamına geliyor. Ve Yal&ccedi...

Ortadoğu
Bir adım daha atarsak orta-doğu Kürt işçilerini de yakından ilgilendirir. Yalnız ulusal önderliği ele geçirmek ve gerçekleştirmek bakımından ve sınıf çıkarlarının...

Kürtler
Kürtlerbinlerce yıldır egemenlik altında ve renkten renge girmiş asimilasyona maruzoldukları halde nasıl oldu da varlıklarını koruyabildiler? Bugüne kadar ulusalözellikleri ile gelebild...

Kurumlar
Bir kurumun sağlıklıişleyebilmesi ve bazı durumlarda varlığını sürdürebilmesi yapısının iyitanımlanmış olması ile doğrudan doğruya bağlıdır. Bu gericilik dönemlerinde (kikurumların norm...

Öngörü
Öngörü hertürlü bilimsel çalışmanın temel ve olmazsa olmaz bir parçasıdır. Önce her türlübilimsel çalışmanın amacı, öngörüde...

Kısa notlar
Geçmişyaşanmış geçmiş üstünde konuşmaya değer midir? Eğer bir geleceği kurmak vebunun için uygun yolları belirlemek amacı yoksa, geçmişin konuşulması kendinitatmi...

İslam
Bizimöğrendiğimiz haliyle İslamiyet, Hıristiyanlığa değil de putperestliğealternatif olarak doğmuştur. Halbuki, belki esası Hıristiyanlığa alternatifolmaktır. Daha doğrusu; galiba Hıristiyanlığa ...

Muhaceratta KürtKızları
BuradakiKürtlerin genel olarak kadınlara özel olarak kız çocuklarına ve cinselliğebakışının ne olduğu ve aslında bu konudaki bilimsel ve ilerici tutumun neolması gerektiği konusunda, ...

   «   [1]  2  3  »