|  Login
  
İslam
Bizimöğrendiğimiz haliyle İslamiyet, Hıristiyanlığa değil de putperestliğealternatif olarak doğmuştur. Halbuki, belki esası Hıristiyanlığa alternatifolmaktır. Daha doğrusu; galiba Hıristiyanlığa ...

Devrimciharekette acentecilik
Kesin olanbir şey var: Bu halka hizmet etmek isteyenin acenteleşmemesinin tek güvencesi;güç, yetki ve karar sahibinin içerde olmasına çalışmalıdır. İçerdekimü...

12 Eylül
Mücadele edilen güç, yalnız gaddar, zorlu ve zalim değil, bir o kadar da güçlü kurnaz, bilgili ve tepeden tırnağa örgütlü bir güçtür. ...

Gençlik
Gençler ne istiyor, nebekliyoruz? Bu yeterince belli değil! Sadece buda değil, herkes bir şeyleristiyor. ‘Yani kendi aramızda da birlik yok. Baba bir şey istiyor, ana başka bir şey, ke...

Yenilgi
Yani bunalımdan çıkıştagerekli unsurlardan biridir. Bur da bir önemli nokta var: Biliyoruz ki bugünkübunalımın gerek dünden gerek bugünden gelen bazı objektif nedenleri...

Mektup
Buradadurum nasıldır? Önce İsveçlilerle hiç bir temasımız olmadığı için somut fazlabir şey yok ama beklenmedik bir şeyde yok. Hem toplum hem sistem açısından. İsve&cce...

Öngörü
Öngörü hertürlü bilimsel çalışmanın temel ve olmazsa olmaz bir parçasıdır. Önce her türlübilimsel çalışmanın amacı, öngörüde...

Teoriile Pratiğin Birliği
Teoriile pratiğin birliğinden anlaşılması gereken nedir? Bu duruma göre değişir.Bilgi teorisi bakımından bunu insanlar yaşadıkları gibi düşünürler diye anlamakmümkünd&uum...

Kısa notlar
Geçmişyaşanmış geçmiş üstünde konuşmaya değer midir? Eğer bir geleceği kurmak vebunun için uygun yolları belirlemek amacı yoksa, geçmişin konuşulması kendinitatmi...

Milliyetçilik ulusal sorunların çözümü olabilir mi?
Bugün varılan noktada, gigantisk bir başarısızlığınboğucu ve umut kırıcı etkileri altında ’milliyetçiliğin’ ulusal sorunlara çözümolabileceği sanısının ’...

   «   [1]  2  3  »      
  
16

Kürtlerbinlerce yıldır egemenlik altında ve renkten renge girmiş asimilasyona maruzoldukları halde nasıl oldu da varlıklarını koruyabildiler? Bugüne kadar ulusalözellikleri ile gelebildiler. Bunu ‘’Kürtlerin direnme azmine’’ ya da‘’özgürlük tutkularına’’ v.b. bağlamak belki ajitasyon değeri olan ama objektifdayanaktan yoksun, önerme biçiminde ifade edilmiş bir öneridir ancak. Tarih sözkonusu olduğunda mutlak bir objektiflik doğru sonuçlara varabilmenin yerinegetirilmesi gerek en önemli koşuludur. O halde bu olgunun nedeni veya koşullarınelerdir?

Görünen ilkneden aynı zamanda Kürtlerin devlet olamamalarına da yol açmış olan yaşadıklarıbölgenin jeopolitik konumudur. Osmanlı ile Iran arasında tampon bir bölge olmakher iki devleti de

Egemenliği altında tuttuklarına karşı dengeli bir politika izlemeyi,

Diğerinin egemenliği altındakini kazanmaya çalışmaya zorlamış olsa gerek

Bu durumdaKürtler hemen her zaman varlıklarını korumaya yarayabilecek bir dış destekbulabiliyorlardı. Bu kötü avantaj Kürtleri tarih boyunca boğun durdu durdu.Bugünde boğun duruyor. Aması farkla bugün iki yerine dört devlet veuluslararası güçlerde eklenmiş durumda.

Buradançıkarılacak ilk sonuç bütün kötülüğüne rağmen Kürtler bu avantajdanvazgeçmezler tabi. Bunun yerini objektif olarak dolduracak daha sağlam ve iyidış destekler bulana kadar. Bugün her şeye rağmen Kürtler bu unsurdanyararlanmak zorundadırlar.

Bugün ulusalbağımsızlık naraları atanlar ne bu günün ne de tarihin gerçeklerinibulunduruyorlar, ezbere konuşuyorlar. Aslında ulusal dar görüşlülük vemilliyetçilik onları konuşturuyor. Ve milliyetçilikten aldıkları hızla, aslındabugün burjuva milliyetçilerinin bile itibar etmedikleri –nedeni bir yana-tecrit politikaları öneriyorlar. Eğer onların önerdikleri gibi davranılacakolursa Kürtler belki kahramanca ama mutlaka aptalca geberirler.

Ablamızınfikirleri çok ilginç bir biçimde Mam’ın, Aybar’ın ve Marche’ninmilliyetçiliğine ulaşıyor. Ne garip Marche’ de Aydınlık gibi milliyetçiliğiniulusal sorunda gösteriyor. Ve belki ulusal sorunda en geri durumda olandev-yola ulaşıyor.

Kürtlervarlığını korumasının bir nedeni de gelişkin bir kültüre sahip olmalarıolabilir. Gerçi ne Türkler, ne Araplar, ne de acemler Kürtlerden daha gerideğillerdir: Ama Kürtler Mezopotamya uygarlıklarından geliyorlardı.

Bir gözlem:Her halkın olduğu gibi Kürtlerin de tarihi genel tarih içinde ancakdeğerlendirilebilir. Hatta belki bu Kürtler için daha da geçerlidir. Kürtlerintarihinin çok önemli bir parçasını da eskiden bölge devletlerinin – daha çok taOsmanlı - Iran – ilişkileri günümüzde giderek uluslararası güçlerin – dahaçokta sosyalist sistem-emperyalizm ilişkileri oluşturuyor. Bizim tarihçiler isetarih bilmiyor.

KÜRTMESELESİNDE ANA SORUN

Kürtmeselesinde ana sorun yada en önemli bir parça, bölgesel statüyü tehditedişidir. Her şeye rağmen bugün orta doğuda ll.dünya savaşı sonrasında oluşanstatüko varlığını sürdürüyor.

Kürtlerinise hepsinin değil bir parçadakiler inin devlet olmaları da değil, ulusal bazıhaklar elde etmeleri bile bu statüko için bir tehdit oluşturur. İşte Kürtsorunun uluslararası veçhesi burada kilitleniyor. O çok sözü edilen bölgede (vetabi dünyada) ‘barışın ve istikrarın korunması, dengelerinin bozulmamasınınKürtler için anlamı, rızaları hilafına en az parçalanmışlıklarının sürmesidir.

Uluslararasıgüçlerin İngiliz, Amerikan, sosyaldemeokrat, Çin ve Sovyetlerin bu sorunkarşısındaki ihtiyatlı ilgiden görmezden gelmeye dek varan tutumlarınınobjektif temeli budur. Uluslararası dalgalanmalara bağlı olarak dalgalanantutumların ulaştığı maksimum, Kürtlerin bazı haklarının ‘tanınması’ gerektiğiniaşmaması da bundandır.

Bölgedekikomünist partilerinin kutsadıkları devlet sınırlarının değişmezliğini bupartilerin kendilerinden kaynaklanan geçici sorunlar olarak anlamak çok safçabir şey olur. Bu kutsama Yalta-Postlam konferanslarının ürünüdür. Ve bupartilerin yaptıkları bu çizgiyi, diğerlerine paralel olarak sürdürmektenibarettir. Her biri bu konuda derin çelişkiler yaşıyorlar. Bir taraftan Kürtleruyanıyor, ulusal hakları için savaşıyor. Ve Kürt sorunu ülkelerinde en temelsorunlardan biri. Öte yandan kendi ittifaklar politikaları ile Kürtlerikazanmakta güçlük çekiyorlar. Öte yandan başkaları da Kürtlerle ilgileniyor!Her geçen gün daha çok güncelleşiyor. Onlarında Kürtleri maniple etmelerigerekiyor. Yani bir taraftan çizilmiş ve kutsanmış bir çerçeve var öte taraftanhayat dayatıyor. Ve işte olayların ardından sürükleniyorlar. Kürtlerinçaresizliği aynı zamanda onlarındır da.

T.C.Devletinin kuruluşu ve Kürtlerle ilişkileri

1. Kürt ulussorununa genel bakış

Tarihi

Coğrafi konumu

Siyasi ve ekonomik yapısı

Jeopolitik önemi

2. Kürdistanüzerinde emperyalist paylaşım

3. T.C.Devletinin kuruluşu

Osmanlı devlet yapısı

Osmanlı devletinin çöküş nedenleri

İttihat ve teraki cemiyeti

Kemalist muhalefet ve azınlıklar politikası

4. Kemalistiktidar ve kürdistanla ilişkiler

Milli kurtuluş savaşında Kürtlerin rolü ve T.C Millet meclisi ve anayasası

Kürt ulusal hareketleri ve Kemalistlerin tavrı

Şeyh Sait İsyanı

Ağrı isyanı

Dersim isyanı

5. T.C.Devletinin iç ve dış politikasında Kürdistan problemi

Dış politika

Sevr ve Lozan anlaşmaları

Sadabat paktı – Bağdat paktı ve Cento’nun kuruluş gayesinde Kürtler

İç politika

İdari ve ceza yasaları

Ekonomik politikası

Ordu ve idari faaliyet

Eğitim ve kültür

6. Diğerdevletlerde Kürtlerin durumu

İran’da Kürtler

Irak’ta Kürtler

Suriye’de Kürtler

S.S.C.B’ de Kürtler

7. T.C Devleti anti Kürt devlet mi?

Sonuç

T.C devleti başlattığı ve epey mesafe kayıt ettiği restorasyon döneminisürdürüyor. Burjuvazinin restorasyonu kaçınılmaz olarak proleter ya hareketininyıkımı üzerinde yükseliyor. Devrimci harekette henüz tümü ile yıkılmış değil.Yalnız gurupların varlığını sürdürmeleri anlamında değil – bu çok önemli dedeğil- toplumsal yaşamın içinde muhalefet odakları varlığını sürdürüyor.

Ama denilebilir ki onlar için sonuçlanmaya yüztutan restorasyon dönemi bizim için başlamaya yüz tutuyor. Devrimci hareketinrestorasyonu kaçınılmaz olarak sistemin yıkımı anlamına gelir.

Dostunun verdiği dersleri almamak ta direnenlerdüşmanının dersini almak zorunda kalırlar.

Posted in: Tirki

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Name (required)

Email (not required)

Website

CAPTCHA image
Enter the code shown above:

  
12 Eylül
Mücadele edilen güç, yalnız gaddar, zorlu ve zalim değil, bir o kadar da güçlü kurnaz, bilgili ve tepeden tırnağa örgütlü bir güçtür. ...

Tıkanıklığı aşmak (1980)
Bugün varsayımlarının doğru olup olmadığı, doğru ise ne yapmak gerektiğini saptamak amacıyla biraraya gelebilirler (böyle bir birlik ideolojik, politik veya sosyalist bir birlik olmaz; ancak...

Hukuk ve Duygular
Sakine’nin itibar iadesi ne anlama geliyor? Her şeyden önce Küçük’ün kardeşinin bizim ’ulu önderimizin’ aklanması anlamına geliyor. Ve Yal&ccedi...

Ortadoğu
Bir adım daha atarsak orta-doğu Kürt işçilerini de yakından ilgilendirir. Yalnız ulusal önderliği ele geçirmek ve gerçekleştirmek bakımından ve sınıf çıkarlarının...

Kürtler
Kürtlerbinlerce yıldır egemenlik altında ve renkten renge girmiş asimilasyona maruzoldukları halde nasıl oldu da varlıklarını koruyabildiler? Bugüne kadar ulusalözellikleri ile gelebild...

Kurumlar
Bir kurumun sağlıklıişleyebilmesi ve bazı durumlarda varlığını sürdürebilmesi yapısının iyitanımlanmış olması ile doğrudan doğruya bağlıdır. Bu gericilik dönemlerinde (kikurumların norm...

Öngörü
Öngörü hertürlü bilimsel çalışmanın temel ve olmazsa olmaz bir parçasıdır. Önce her türlübilimsel çalışmanın amacı, öngörüde...

Kısa notlar
Geçmişyaşanmış geçmiş üstünde konuşmaya değer midir? Eğer bir geleceği kurmak vebunun için uygun yolları belirlemek amacı yoksa, geçmişin konuşulması kendinitatmi...

İslam
Bizimöğrendiğimiz haliyle İslamiyet, Hıristiyanlığa değil de putperestliğealternatif olarak doğmuştur. Halbuki, belki esası Hıristiyanlığa alternatifolmaktır. Daha doğrusu; galiba Hıristiyanlığa ...

Muhaceratta KürtKızları
BuradakiKürtlerin genel olarak kadınlara özel olarak kız çocuklarına ve cinselliğebakışının ne olduğu ve aslında bu konudaki bilimsel ve ilerici tutumun neolması gerektiği konusunda, ...

   «   [1]  2  3  »