|  Login
  
Mektup
Buradadurum nasıldır? Önce İsveçlilerle hiç bir temasımız olmadığı için somut fazlabir şey yok ama beklenmedik bir şeyde yok. Hem toplum hem sistem açısından. İsve&cce...

Tıkanıklığı aşmak (1980)
Bugün varsayımlarının doğru olup olmadığı, doğru ise ne yapmak gerektiğini saptamak amacıyla biraraya gelebilirler (böyle bir birlik ideolojik, politik veya sosyalist bir birlik olmaz; ancak...

Alternatif olmamız mümkün mü?
Düşüneninsan ile davranan insanın aynı insan olması doğal yaşam karakteristiği. Bundanuzaklaşma yani insanın ya düşünen ya da davranan yaratık haline gelmesi yalnıziş bölü...

Yenilgi
Yani bunalımdan çıkıştagerekli unsurlardan biridir. Bur da bir önemli nokta var: Biliyoruz ki bugünkübunalımın gerek dünden gerek bugünden gelen bazı objektif nedenleri...

İnsan
Herkes,doğal olmayan; kızgınlık, sükunet, sevinç, üzüntü, yorgunluk v.b. bir .okdurumu yaşamıştır. Bazen bu ‘durum’ları ‘gerçeğimizin’ dışa vu...

Muhaceratta KürtKızları
BuradakiKürtlerin genel olarak kadınlara özel olarak kız çocuklarına ve cinselliğebakışının ne olduğu ve aslında bu konudaki bilimsel ve ilerici tutumun neolması gerektiği konusunda, ...

Kurumlar
Bir kurumun sağlıklıişleyebilmesi ve bazı durumlarda varlığını sürdürebilmesi yapısının iyitanımlanmış olması ile doğrudan doğruya bağlıdır. Bu gericilik dönemlerinde (kikurumların norm...

Çocuklar
Ana-babalar ve topluluk gençlerin mevcut vemuhtemel sorunlarını, önceden görmeye, önlem almaya (bu nokta ilginç çünküönlem olarak bildiklerimiz, yasa...

Direnmek ve Davranmak
Son 15 yıldabir kısır döngü yaşıyoruz. Daha davranmaya fırsat bulmadan yeniden direnmeyemecbur oluyoruz. Aslında bu durum ta başından beri böyle herhalde. 1922-23lerden sonra arada bir ...

İslam
Bizimöğrendiğimiz haliyle İslamiyet, Hıristiyanlığa değil de putperestliğealternatif olarak doğmuştur. Halbuki, belki esası Hıristiyanlığa alternatifolmaktır. Daha doğrusu; galiba Hıristiyanlığa ...

   «   [1]  2  3  »      
  
02

5-2-1988

Ana-babalar ve topluluk gençlerin mevcut ve muhtemel sorunlarını, öncedengörmeye, önlem almaya (bu nokta ilginç çünkü önlem olarak bildiklerimiz, yasakkoymak, sıkı yönetim ve denetim ilan etmek ve en iyi ihtimale, rüşvet vererekve oyalayarak sorunların ya ortaya çıkmasını yada çıkanların üstününörtülmesini sağlamaya çalışmak oluyor genellikle), uygun çözümler bulmaya ve buçözümleri uygulamaya ne ölçüde hazırlıklıdırlar? Herhalde hiçbir hazırlıklarıyoktur! Hazırlık her şeyden önce düşüncelerde asgari bir berraklık sağlamaklaolur. Halbuki kürdün aklı gerçekten de gözündedir! Gelecektekilerden geçtik,mevcutları ne ölçüde görüyorlar? Durup dururken sorun icat etmek doğru değilelbette, zaten kimse de böyle yapmıyor! Hiç olmazsa mevcut sorunları görmek gerekmezmi?

Birkaç tane alkolik, birkaç tane narkoman, birkaç tane hırsız, arsız, ipsizgencimiz olması gerekiyor herhalde!

Geçmişini kurtaran gerçekten kaptan mı? Herkes işine baksın’mı? Başkalarınıngözündeki çöpü görüp kendi gözündeki merteği görmemek çözüm mü??


--------------------------------------------------------------------------------

13-2-1988

Sorun aslında daha geniş bir çerçevede ele alınmalı. Hiç olmazsa yurtdışındakiKürt çocuk ve gençlerinin sorunu olarak. Ama gerek yaşam koşulları, gerekseiçinde bulundukları ilişkiler sistemi arasındaki önemli farklar gözetilmezseişe yarar sonuçlar almak mümkün değildir. Fransa, Almanya İsveçte’kilerörneğin. Birçok bakımdan farklılıklar gösteriyorlardır herhalde. Yapılmasıgereken ikinci ayırım; işçi çocukları sığınık çocukları arasındaki ayırımdır.Bir de hepten dışarıda büyüyenlerle, belli bir yaştan sonra bulundukları ülkeyegelenler var. Bunlara birde ana-babanın geldikleri kültürel ortamlar ve bağlıolarak yurtdışı yaşamdan etkilenmelerindeki farklılıklar eklenince nasıl birçok bilinmeyenli denklemle karşı karşıya olunduğu anlaşılır!

Demek ki; düşünüşünde olmazsa bile davranışında sınırlandırılmış bir kesimüzerinde yoğunlaşmak ve buradan alınacak sonuçlar daha geniş bir çerçeveyegenişletmek en uygun yöntem olarak görünüyor.

Bu konudaki kaynaklar, İsveç’te eğitim süreçleri, Kurdiska barn i skolan, vebelki projektin çalışmaları var. Bunlar okunmalı ama herhalde fazla bir şeyiçermiyorlar! Gelavej’ın studie cirkel’lerini incelemek gerekir!

Bu sorunların tartışmaya açılmasında hazırlık çalışması olarak; konu ile ilgilive çalışabilecek küçük bir grup oluşturmak, bu grubun çalışması sonuçlarınıyakın ve seçilmiş bir çevrede tartışmaya açmak ve alınacak sonuçlara göre açıkve genel tartışmaya açmak adımları izlenebilir. Böyle bir hazırlığın sakıncasıuzun zaman alabilir olmasında. Bu hem fazla zaman olmamasından dolayı ( enfazla önümüzdeki 3-4 yıldır kalan zaman) hem de bizim insanımız sonuçgörmeyince çabuk ilgisizleşebilir. Bunu akılda tutarak böyle bir çabada(çabanın aslında zarar vermemek kaydıyla) teşvik edici pratik sonuçlar almayada özen göstermek gerekli!

Bu çalışmada güçlük noktası bilgi yetersizliğinden çok ideolojik yapılanma olsagerek. Gerçek çözümlere ulaşabilmek için kafaların değişmesi gerekiyor. Bu isehiçte ‘kolay değil! Yakalanması gereken ana halka ana-babalar ve toplumunçocuklara ve özellikle kız çocuklarına bakışında yenilenme sağlanmasıdır.İlginç bir nokta Kürdistandakinin tersine burda geri değer yargılarınıntaşıyıcıları daha çok kadınlar yani analardır. Orda ana çok daha fazla babakarşısında koruyucu iken şimdi daha çok yargılayıcıdır. Ama bir işçi ailesindede böyle mi? Belki erkekler dışarıya açık oldukları için daha kolaydeğişiyorlar!?

Aslında aile içi yaşamda kadın erkek eşitsizliği de gençlerin sorunlarınınkaynaklarından biridir. Bunun doğal sonucu delikanlılara daha hoşgörü ilebakılmasıdır. Böyle olunca onlar bu yaşamın nimetlerinden yararlanırken gençkızlardan istenen ‘namusu’ ile oturup kısmetini beklemek oluyor! Gençleredayatılan cari kadın-erkek ilişkileridir ki onlar bundan hiçte hoşnut değildir!Ama delikanlıların hem işine geliyor hem de bildikleri gibi davrandıkları zamanfazla zarar görmüyorlar. Kızlara kalan ya isyan edip toplum dışına düşmek yada boyuneğip ‘kısmet’ beklemek oluyor!

‘Gençler arasındaki ilişkileri güçlendirmek’ ancak evliliğe ve cinselliğe özgürve eşitlikçi bir bakış ile gerçekten yakınlaşmaya dönüşebilir!

Mutlaka birilerinin çıkıp açıkça ’’bizim gençlerden beklediğimiz; kendilerinetopluma ve halkına yararlı insanlar olmalarıdır ve sağlıklı bir cinsel yaşam bukonuda verimli olmalarına yardımcı olur. Gençler cinsel yaşamlarını bunungereklerine göre düzenlemelidirler. Yaşamlarının geri kalan kısmı gibi! Baskıaltında tutulmuş ihtiyaçlar gençlere ancak zarar verir. Bizim için ne bekaretinne de evlilik dışı (öncesi) cinsel ilişkilerin ters bir tarafı yoktur! Asılolan dürüst, açık ve yararlı ilişkiler kurmaktır!’’ demesi lazım. Eşitlikçi birtutumla özgün bir cinsel yaşamı delikanlılara yasaklamak belki dürüst amafaydasız bir tutumdur! Hem gençlerin kendilerine zararlıdır hem degerçekleştirilebilir değildir.

Bu ideolojik mücadeleyi vermeden ‘’bizim gençlerimiz’’i ‘’ burada’’ oluşturmakmümkün değildir.

Eğer yarın gençlerimiz bozulursa ve onları hepten kaybedersek suçu başkalarına(buradaki yaşama) yıkmazdan önce kendimizde aramalıyız! Hele onlara suçyüklemek aptallık değilse sahtekarlıktır!


--------------------------------------------------------------------------------

6-8-1988

Problem: Burada büyüyen Kürt çocuklarının temel kişilik özellikleri, bilgi vedeğer yargıları bakımından buradaki kuşağa yabancılaşmaları ve bunu gençlikdönemindeki dışa vurumları. Nereden başlamak? Çocuklarda henüz şekillenmemişnüvelerden yola çıkarak bu nüveleri mantıki sonuçlarına geliştirerek bir diziöngörüde mi bulunmalı?

Çok sınırlı sayıda gencin sorunlarından yola çıkarak buların daha çocuklukdönemindeki kaynaklarına mı inmeye çalışılmalı? Başka topluluklarda ortayaçıkmış olan sorunları inceleyerek benzeştirme ile yönelimleri anamaya mıçalışmak? Yaşlı kuşağın yaşam tarzı, ilişki tarzı, ilişki sistemleri vedavranış kalıplarından yola çıkarak bunun olası sonuçlarını kestirmeye miçalışmalı? Buradaki, bugünkü Kürt topluluğu kendi biçtiği veya biçmesi gerekengörevlerin gereklerinden yola çıkarak, oluşturulmaya çalışılacak özelliklerinneler olduğu ve bunların nasıl sağlanabileceği mi belirlenmeye çalışılmalı? Bu,toplumda gençlerin ve çocukların yaşayışı incelenerek olası etkileri mi araştırılmalı?

Gerçek şudur ki, sağlıklı bir analiz bu sorunların ( ve belki daha başkalarınıda) tümünü içermelidir. Oysa bölük-pörçük gözlem ve düşünceler dışında bukonularda hemen hiçbir sistematik çalışma yoktur. Kapsamlı bir çalışma bir yanahenüz mevcut sorunlar eğer böyle giderse birkaç yıl içinde ve büyük olasılıklaaniden ve ağır bir biçimde ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlar bile kamuoyunundikkat merkezine yerleştirilmemiştir.

Burada bir önemli nokta daha var. Acaba bugün bu sorunları kamuoyunun gündeminegetirmek, tartışmaya açmak yerinde midir?Aslında sorunun kendisi bakımındanvaktin geldiği hatta geçtiği söylenebilir. Ama öte yandan belli bir hazırlıkolmaksızın sorunun gündeme getirilmesi verimli ve sonuç alıcı bir tartışmadançok içinde boğulmaya, çaresizlik içinde hırçınlaşmaya ve dolayısıyla kısasürede ilginin zayıflamasına ve sonuçta genç kuşağın kendisine zarar vermeyeyol açabilir. Sorunu ciddiye almalı, hiçte alelacele açmak demek değildir. Tamtersine temkinli, sakin, kararlı ve sebatla sorunu iyice anlamaya vetartışılması için gerekli hazırlıkları yapmaya çalışmaktır. Bu sorunun sağlıklıve uzun vadeli çözümlere kavuşturulması büyük ölçüde tartışmaya açılırkenzamanın, zeminin ve hazırlıkların neler olduğuna ve bağlı olarak nasıl tartışıldığınabağlı olacaktır.

Bu konuda görünen en uygun yol (ama bunun ne kadar olanaklı olduğu bellideğil); önce ilgili olanaklardan (ki bunlar; ana-babalar, öğretmenler vepolitikacılardır) bir bölümünün kendi kafalarında ve kendi aralarında sorun ileilgili yeterli bir açıklığa kavuşmaları (tartışmayı yönlendirebilecek kadar,)kamuoyuna büyük bir tartışmaya hazırlamaları ve alınacak sonuçlara göre konuyutartışmaya açmalıdır.

Bugün başlatılacak bir tartışma öyle görünüyor ki; ya birbirimize düşmemize, kısırbir döngüye saplanıp kendimizi yememize, yada en iyi olasılıkla, sorunlarınesasına dokunmadan üçüncü dördüncü dereceden sorunlarla oyalanıp, çözüm bulmuşgibi yapmamıza yol açar. Bunların biri diğerinden daha sorumsuzca değildir.


--------------------------------------------------------------------------------

İnsan başkalarına ne zaman yakın davranır? Çocuklar iki şeyden hoşlanırlar:

1- Şeker

2- İlgi;

Yaş büyüdükçe ilgi yerini daha çok şekere mi bırakıyor? ve sonra yeniden gerimigeliyor! Şu soruya cevap aramak gerekiyor; Atılan geri adımlara mı yaklaşarakcevap veriliyor, yoksa çıkar görülen noktalardan mı yakınlaşma oluyor! Varsatepkilerin kaynağı ne? İlgi göstermekte aktif olamamak mı, yoksa işine geldiğiyerde ve işine geldiği kadarına

ilgi göstermek? Elbette bunların ayrı ayrı olması da gerekmiyor

Bir Kürt çocuğunun maruz kaldığı etkenler

1- Ana-baba-kardeşler

2- Dost-Akraba çevresi

3- Anadil öğretmeni

4- Diğer Kürt çocukları

5- İsveçli öğretmenler

a- Okul

b- Fritidshem

c- Daghem

6- İsveçli çocuklar

7- Televizyon

8-Video

9- Geceler

10- Hastane vs

a- Toplum içindelik bakımından çocukların yaşayışı aşağı yukarı ana babalarınınyaşayışı gibidir. Gerçekte ‘İsveçli’ toplumsal ortam içinde yaşamamaktadırlar

b- Kendi kültürlerinin taşıyıcıları ana-babalardır.

Kişilik-çocuksu-İstikrar kazanmış bir kişilik yok!

Studieteknik-Kıskançlık

Konsantrasyon-Sorumsuzluk

İlgi.Kendini beğenmişlik

Çıkarcılık

Gurur

Dürüstlük

Açıklık

Bir Kürt çocuğu ele alırken sorulması gereken ilk sorular nelerdir? Kürtleranadil, düğünler, geceler, mitingler, ziyaretler, okul

Amaç: Çocukların gelecekte kendi toplumlarına yararlı olmayı isteyecek veolabilecek tarzda yetişmeleri!

Çocukların eğitim-öğretiminde nelerin nasıl yapılacağı(?) amaca ve içindebulundukları koşullara bağlıdır. İyice belirlenmemiş bir amaç için çocukları şuyada bu doğrultuya sürüklenmeleri hem tehlike hem de başarısızlığa mahkumdur.

11-02-88

Bir çocuğun şekillenmesin de Ana, baba ve yakın çevrenin ayrı tutumu kadar,tutumlar arasındaki uyumsuzluk veya uyumda önemlidir.

Her biri ayrı ayrı doğru olan tutumların bileşik etkisi sonuçta hiçtehesaplanmamış olan şeylerin doğmasına yol açabilir, ve genellikle de yol açar!Çocuk eğitiminde en güç ve önemli noktaların üç faktörün uyumunu (eğitim denbaşarılı sonuçlar aldıracak bir biçimde) sağlamaktır.

 

Posted in: Tirki

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Name (required)

Email (not required)

Website

CAPTCHA image
Enter the code shown above:

  
12 Eylül
Mücadele edilen güç, yalnız gaddar, zorlu ve zalim değil, bir o kadar da güçlü kurnaz, bilgili ve tepeden tırnağa örgütlü bir güçtür. ...

Tıkanıklığı aşmak (1980)
Bugün varsayımlarının doğru olup olmadığı, doğru ise ne yapmak gerektiğini saptamak amacıyla biraraya gelebilirler (böyle bir birlik ideolojik, politik veya sosyalist bir birlik olmaz; ancak...

Hukuk ve Duygular
Sakine’nin itibar iadesi ne anlama geliyor? Her şeyden önce Küçük’ün kardeşinin bizim ’ulu önderimizin’ aklanması anlamına geliyor. Ve Yal&ccedi...

Ortadoğu
Bir adım daha atarsak orta-doğu Kürt işçilerini de yakından ilgilendirir. Yalnız ulusal önderliği ele geçirmek ve gerçekleştirmek bakımından ve sınıf çıkarlarının...

Kürtler
Kürtlerbinlerce yıldır egemenlik altında ve renkten renge girmiş asimilasyona maruzoldukları halde nasıl oldu da varlıklarını koruyabildiler? Bugüne kadar ulusalözellikleri ile gelebild...

Kurumlar
Bir kurumun sağlıklıişleyebilmesi ve bazı durumlarda varlığını sürdürebilmesi yapısının iyitanımlanmış olması ile doğrudan doğruya bağlıdır. Bu gericilik dönemlerinde (kikurumların norm...

Öngörü
Öngörü hertürlü bilimsel çalışmanın temel ve olmazsa olmaz bir parçasıdır. Önce her türlübilimsel çalışmanın amacı, öngörüde...

Kısa notlar
Geçmişyaşanmış geçmiş üstünde konuşmaya değer midir? Eğer bir geleceği kurmak vebunun için uygun yolları belirlemek amacı yoksa, geçmişin konuşulması kendinitatmi...

İslam
Bizimöğrendiğimiz haliyle İslamiyet, Hıristiyanlığa değil de putperestliğealternatif olarak doğmuştur. Halbuki, belki esası Hıristiyanlığa alternatifolmaktır. Daha doğrusu; galiba Hıristiyanlığa ...

Muhaceratta KürtKızları
BuradakiKürtlerin genel olarak kadınlara özel olarak kız çocuklarına ve cinselliğebakışının ne olduğu ve aslında bu konudaki bilimsel ve ilerici tutumun neolması gerektiği konusunda, ...

   «   [1]  2  3  »